Loomakaitse liit: vald ei saa loomaomaniku kassi hukata

Pilt on illustreeriv.

FOTO: SCANPIX

Paar nädalat tagasi kirjutas Saarte Hääl ühest Pöide vallas Puka külas asuvast kortermajast, mille ümber hulgub ringi terve kari kasse. Pöide vallavalitsus tegi kassikarja omanikele ettekirjutuse, mille täitmata jätmisel ootaks kasse ees hukkamine.

Seoses selle juhtumiga tegi Eestimaa Loomakaitse Liit Pöide vallavalitsusele pöördumise, kirjutab Saarte Hääl. «Omavalitsus saab küll kontrollida kasside ja koerte pidamise eeskirja täitmist ja juhtida loomapidaja tähelepanu kehtivatele nõuetele, kuid sunni rakendamise võimalus puudub,» kirjutab liidu juhatuse liige Pille Tees liidu pöördumises. «Väärteo korras karistamine on võimalik vaid rikkumisega kaasneva varalise kahju või tervisekahjustuse tekitamise korral.»

Meedia vahendusel teab loomakaitse liit, et vald on teinud hulkuva kassikarja omanikele ettekirjutuse, mille täitmata jätmisel ootab kasse hukkamine. Ettekirjutuse saanud loomaomanikele on kasside äraviimiseks aega antud 12. detsembrini. Kuigi kassid hulguvad kortermaja ümbruses omapäi ringi, on neil omanikud olemas ja teadaolevalt on kassid järelevalveta ning uitavad väljaspool loomaomanikele kuuluvat territooriumi. 

Saarte Hääle andmetel on kassid vaktsineerimata ning rikutakse ka Pöide valla koerte ja kasside pidamise eeskirja punkti, mille järgi ei tohi kasside pidamine häirida avalikku korda ning teiste inimeste rahu ja turvalisust, ning ka punkti, mille järgi tuleb korterelamutes loomapidamiseks sõlmida majanaabritega eelnev kirjalik kokkulepe. Vastavalt Saarte Hääles kajastatule on Pöide vallavanem andnud järgmise kommentaari: «Kui loomi tähtajaks minema ei toimetata, laseb vald loomad kinni püüda ja hukata ning kasside omanikud maksavad selle omast taskust kinni.»

Kasside kohene hukkamine pärast nende kinnipüüdmist ei ole kooskõlas loomakaitseseadusega, on lubamatu ja ka karistatav. Seejuures puudub omavalitsusel õigus ja pädevus loomi omanikult ära võtta või rakendada eeskirja alusel sundi.

Kohalikul omavalitsusel on aga seadusest tulenev kohustus korraldada esimesel võimalusel pärast teate saamist hulkuvate loomade (sh loomapidaja juurest lahtipääsenud loomade) kinnipüüdmine ning kui neid ei õnnestu omanikule tagastada, siis tuleb korraldada nende toimetamine varjupaika.

Kuna kasside omanikud on Pöide vallavalitsusele teada, ei saa kohalik omavalitsus loomaomaniku kindlakstegemise ja uue omaniku leidmise võimatusele tuginedes kasse hukata ka kahe nädala möödumisel varjupaika toimetamise hetkest.

Küll aga saab kohalik omavalitsus kasside omanikult sisse nõuda varjupaika viidud kasside kinnipüüdmise ja varjupaigas pidamise kulud ning on kohustatud kassid omanikule tagastama. Kui kasside omanikega ei ole võimalik kiirele ja rahumeelsele ning kasside heaolu arvestavale kokkuleppele jõuda, siis tuleb probleemi lahendamisel juhinduda eelnevalt viidatud õigusnormidest – teavitada vajadusel veterinaar- ja toiduametit, kes kontrollib kasside elamistingimusi ja otsustab loomade äravõtmise vajaduse üle ja/või korraldab kasside kinnipüüdmise kooskõlas hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist reguleerivate normidega.

Kohaliku omavalitsuse pädevuses ei ole sätestada looma pidamise tingimusena kortermajades majanaabri nõusolek. Omandit puudutavad kitsendused saab sätestada vaid seadusega, üheski seaduses aga vastavaid kitsendusi ei ole. Eestimaa Loomakaitse Liit palub kasside ja koerte pidamise eeskirja täitmise kontrollimisel, samuti eeskirja muutmisel arvestada inimeste põhiõigustega.

Populaarne

Tagasi üles